"לכל אדם יעוד לכל אדם מטרה אשרי האיש אשר את דרכו מצא"